Notariusz Izabela Bajzert

Kancelaria notarialna znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Dworcowej 7/2. Nasza działalność opiera się na świadczeniu szerokiego zakresu usług notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Oferujemy sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia, zajmujemy się również przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, prowadzeniem oraz sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Nasza praca obejmuje także przygotowanie projektów aktów, oświadczeń i składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej. Zapewniamy profesjonalizm i kompleksową obsługę.

Kancelaria Notarialna Notariusz Izabela Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim

Działając zgodnie z ustawą z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, dążymy do zapewnienia Klientom rozwiązań, które są optymalne, efektywne i bezpieczne, a przy tym zgodne z bieżącymi regulacjami. Naszym celem jest sprostanie Państwa oczekiwaniom, radzenie sobie z wyzwaniami oraz adaptacja do różnych sytuacji życiowych i zawodowych. Kładziemy nacisk na jasną komunikację oraz na rozwijanie świadomości prawnej - przedstawiamy informacje o podejmowanych działaniach notarialnych oraz ich konsekwencjach w sposób przystępny i klarowny. Nasza współpraca z Klientami opiera się na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu, co gwarantuje dyskrecję i ochronę przekazywanych danych.

Kancelaria notarialna znajduje się w samym centrum Gorzowa Wielkopolskiego na parterze budynku przy ulicy Dworcowej 7/2.

Świetna lokalizacja, niedaleko Dworca PKP umożliwia dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. Dojazd tramwajami linii 1/2/3 na przystanek "Dworcowa", autobusami przystanek "AWF" dla linii m.in. 103/104/111/122/126 W pobliżu kancelarii znajdują się miejsca parkingowe w płatnej miejskiej strefie parkowania.

Proces czynności notarialnej

Przed realizacją czynności notarialnej, wskazane jest nawiązanie komunikacji z notariuszem w celu omówienia szczegółów, takich jak warunki, treść oraz forma danej czynności, a także zgromadzenia dokumentów niezbędnych do jej wykonania. Prawidłowo zaplanowany proces umożliwi zrealizowanie czynności notarialnej sprawnie i w terminie odpowiadającym obu stronom.

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie (również w soboty, niedziele i święta) po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.W wyjątkowych sytuacjach, Notariusz Izabela Bajzert może po wcześniejszym uzgodnieniu dokonać czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii Notarialnej na terenie Gorzowa Wlkp. oraz w najbliższych okolicach.
1
Należy skontaktować się z kancelarią i przedstawić sprawę.
2
Ustalamy i przedstawiamy zakres wymaganych dokumentów.
3
Potwierdzamy koszt i termin czynności notarialnej.
4
Podpisanie aktu notarialnego.

Obrót nieruchomościami

Każda czynność prawna prowadząca do zmiany właściciela nieruchomości lub do obciążenia nieruchomości wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego; Kancelaria Notarialna Notariusz Izabeli Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia bezpieczny obrót nieruchomościami w bardzo szerokim zakresie: sporządzamy akty notarialne mające za przedmiot nieruchomości znajdujące się zarówno w Gorzowie Wielkopolskim i najbliższych okolicach jak i we wszystkich innych miejscach na terenie Polski, takie jak:
 • umowa sprzedaży
 • umowa przedwstępna sprzedaży
 • umowa darowizny
 • umowa dożywocia
 • umowa zniesienia współwłasności
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie służebności osobistej
 • ustanowienie służebności gruntowej
 • umowa zamiany
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

Sprawy spadkowe

W Kancelarii Notarialnej Notariusza Izabeli Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim istnieje możliwość załatwienia postępowań i spraw spadkowych, przygotowujemy zarówno akty notarialne w zakresie uzyskania stwierdzenia nabycia spadku, na podstawie których spadkobiercy uzyskują możliwość rozporządzania spadkiem, jak również odrzucenia niechcianego spadku przez osoby dorosłe jak i za małoletnie dzieci, dokonania podziału odziedziczonego spadku między spadkobiercami, a także dokumentujemy rozrządzenia na wypadek śmierci, w szczególności sporządzamy:
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • oświadczenia o przyjęciu spadku
 • oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • umowy działu spadku
 • umowy zbycia spadku
 • testamenty, w tym testamenty zawierające zapis windykacyjny, testamenty zawierające wydziedziczenie
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu

Prawo spółek handlowych

Kancelaria Notarialna Notariusz Izabeli Bajzert oferuje szerokie usługi w zakresie prawa handlowego oraz kompleksową obsługę spółek kapitałowych i osobowych; Notariusz może dla Państwa przygotować następujące dokumenty takie jak:
 • umowa lub akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • statut spółki akcyjnej lub spółki komandytowo – akcyjnej
 • umowa spółki komandytowej
 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej
 • zmiana umowy spółki
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
 • umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Sprawy rodzinne

Notariusz zajmuje się załatwianiem spraw rodzinnych w zakresie majątkowym, przygotowujemy akty notarialne obejmujące umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy) oraz umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

Inne akty notarialne

W naszej Kancelarii Notarialnej przygotowujemy akty notarialne, które znajdują zastosowanie w wielu sferach życia i codziennego obrotu gospodarczego, w związku z czym Notariusz Izabela Bajzert sporządza następujące akty:
 • pełnomocnictwa
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji (w tym związane z umową najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego)
 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji
 • protokoły przyjęcia do depozytu

Poświadczenia

Notariusz dokonuje następujących poświadczeń:
 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
 • na dokumentach dostarczonych przez strony czynności lub przygotowanych przez Notariusza na życzenie stron, w szczególności na dokumentach takich jak: pełnomocnictwo, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, zgoda na wyrobienie dziecku paszportu, zgoda na wykreślenie hipoteki, oświadczeniu o zrzeczeniu się służebności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu, umowa przeniesienia prawa do działki (rodzinne ogródki działkowe); czynność ta polega na uwierzytelnieniu przez notariusza własnoręczności podpisu danej osoby na dokumencie, jednak sam dokument pozostaje dokumentem prywatnym i nie uzyskuje waloru dokumentu urzędowego
 • poświadczenie zgodności kopii / odpisu z okazanym dokumentem
 • poświadczenie daty okazania dokumentu
 • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

Czym zajmuje się Notariusz?

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne;
  1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  2. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
  3. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
 2. sporządza poświadczenia;
 3. spisuje protokoły;
 4. sporządza protesty weksli i czeków;
 5. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 6. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.