Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków to proces, który może zostać przeprowadzony w różnych okolicznościach – zarówno w wyniku rozstania, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Procedura ta może zostać zrealizowana przy pomocy notariusza, co jest wygodną i często szybszą alternatywą dla rozstrzygnięć sądowych.

Podstawowe zasady podziału majątku wspólnego

W Polsce z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona niemal wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku. Wspólność majątkowa może zostać zakończona na kilka sposobów, w tym przez śmierć jednego z małżonków, rozwód, separację, czy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Zakończenie wspólności umożliwia podział majątku, który może być przeprowadzony w formie umownej u notariusza, o ile małżonkowie są zgodni co do warunków podziału. Alternatywą dla podziału majątku u notariusza jest postępowanie sądowe, które jest zazwyczaj bardziej czasochłonne i stosowane w przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia.

Procedura podziału majątku u notariusza

Podział majątku wspólnego u notariusza to procedura, która umożliwia formalne rozdzielenie majątku wspólnego małżonków w sposób szybki i mniej formalny niż proces sądowy. Aby podział był skuteczny, niezbędna jest zgoda obu stron co do warunków podziału. W praktyce oznacza to, że małżonkowie muszą wspólnie zdecydować, które części majątku przypadać będą każdemu z nich oraz w jaki sposób zostaną rozdzielone ewentualne zobowiązania. Proces rozpoczyna się od kontaktu z notariuszem, który następnie przeprowadza wstępne konsultacje w celu ustalenia możliwości prawnych i wykonalności zaplanowanego podziału. Notariusz informuje strony o koniecznych dokumentach i sprawdza ich kompletność. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, notariusz sporządza akt notarialny, który szczegółowo opisuje sposób podziału majątku.

Wymagane dokumenty i koszty podziału majątku

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia podziału majątku u notariusza obejmują:

  1. Dokumenty tożsamości wszystkich stron umowy (dowód osobisty lub paszport).
  2. Dokumenty potwierdzające nabycie majątku, który ma zostać podzielony, np. akty notarialne kupna-sprzedaży, orzeczenia sądowe, umowy darowizny.
  3. Dokumenty potwierdzające ustanie wspólności majątkowej – np. prawomocny wyrok rozwodowy, umowa intercyzy.
  4. Wyceny składników majątkowych (szczególnie w przypadku nieruchomości), które są przedmiotem podziału.

Wynagrodzenie notariusza jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Koszty mogą również obejmować wydatki dodatkowe, takie jak opłaty sądowe. Umowa o podział majątku wspólnego nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ani podatkowi od spadków i darowizn.

Notariusz Izabela Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim, przed przystąpieniem do czynności informuje strony o przewidywanym koszcie usługi.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: