Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji to dokument notarialny umożliwiający przyspieszenie procesu egzekucyjnego. W tym tekście wyjaśnimy, czym jest to oświadczenie, jakie dokumenty są potrzebne do jego sporządzenia oraz jakie wiążą się z nim koszty.

Czym jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji i kiedy można z niego skorzystać?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji to specjalny dokument notarialny, przez który dłużnik dobrowolnie zgadza się na przeprowadzenie przeciwko sobie postępowania egzekucyjnego. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy dłużnik wyrazi zgodę" na jego sporządzenie i spełnione zostaną określone warunki prawne. Dokument ten opiera się na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, szczególnie na artykule 777, który szczegółowo reguluje kwestie związane z poddaniem się egzekucji. Oświadczenie to jest skuteczne prawnie tylko wtedy, gdy zawiera precyzyjne dane dotyczące obu stron transakcji, zobowiązania, jego źródła oraz terminu zapłaty lub terminu spełnienia świadczenia. Zastosowanie tego rozwiązania jest często korzystne dla wierzyciela, gdyż umożliwia szybsze i mniej skomplikowane dochodzenie należności.

Jakie informacje i dokumenty są potrzebne do sporządzenia oświadczenia?

Sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wymaga dostarczenia dokumentów oraz danych osobowych dłużnika i wierzyciela. Dłużnik musi przedstawić pełne dane identyfikacyjne (w tym PESEL, dane z dowodu osobistego lub paszportu), informacje o stanie cywilnym oraz adresie zamieszkania i ewentualnym adresie do doręczeń. Jeśli dłużnikiem jest firma, niezbędne będą również dane rejestracyjne firmy. Ponadto, konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, na przykład umowy kredytowej, faktury, weksla lub innego dokumentu, który był podstawą zaciągnięcia długu.

Jakie są koszty związane z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji?

Koszt sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak wartość zobowiązania czy też skomplikowanie sprawy. Opłata notarialna za akt notarialny jest ustalana indywidualnie przez notariusza, zgodnie z taksą notarialną. Warto zwrócić uwagę, że ponadto mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z przetłumaczeniem dokumentów, jeżeli jest to konieczne, oraz opłaty sądowe w przypadku dalszego postępowania egzekucyjnego. Wszystkie te informacje należy wcześniej dokładnie omówić z notariuszem, aby być świadomym wszystkich potencjalnych wydatków.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: