Dokumenty

Przed dokonaniem czynności notarialnej polegającej na sporządzeniu np. aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia czy protokołu należy dostarczyć do Kancelarii komplet niezbędnych dokumentów.

Zakres dokumentów koniecznych do sporządzenia stosownego aktu ustalany jest telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w Kancelarii na podstawie przedstawionego stanu prawnego i faktycznego, a jeśli przedmiotem czynności notarialnej ma być nieruchomość, wskazane jest podanie numeru księgi wieczystej, w celu wypunktowania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Dokumenty mogą zostać dostarczone do Kancelarii w wersji papierowej (oryginały lub kopie) albo w wersji elektronicznej (skany lub zdjęcia przesłane pocztą elektroniczną), natomiast na umówiony termin podpisania aktu należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów.

Część dokumentów jest zwracana po ich okazaniu przy dokonywaniu czynności notarialnej; dokumenty niezbędne do dokonania wpisów w księgach wieczystych lub stanowiące podstawę sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia nie podlegają zwrotowi.

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej (w tym poświadczeń) trzeba mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, paszport lub, w przypadku cudzoziemca, kartę pobytu.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się wzory dokumentów niezbędnych do realizacji różnych czynności prawnych. Należy kliknąć odpowiedni przycisk, aby pobrać dokument w formacie PDF, dzięki którym możecie się Państwo przygotować do wizyty u notariusza.