Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie, którego maksymalną stawkę określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Wynagrodzenie uzgadniane jest każdorazowo indywidualnie z klientem przed dokonaniem czynności notarialnej, poprzez osobisty kontakt w Kancelarii lub drogą telefoniczną albo mailową.

Oprócz wynagrodzenia notariusz pobiera od stron czynności notarialnej należności publicznoprawne, tj. podatki i opłaty przewidziane odpowiednimi przepisami prawa: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową.

W celu ustalenia całkowitych kosztów czynności notarialnej należy skontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, przy czym jeżeli czynność notarialna ma dotyczyć nieruchomości, pomocne jest podanie numeru prowadzonej dla niej księgi wieczystej, gdyż pozwala to na precyzyjne wyliczenie opłat sądowych, jak również umożliwia wskazanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie kosztów czynności notarialnych jest bezpłatne.