Dział spadku

Dział spadku to procedura prawna, która pozwala na podział majątku zmarłego między spadkobierców. Zwykle następuje po stwierdzeniu nabycia spadku, po objęciu spadku przez spadkobierców w częściach ułamkowych. Dział spadku jest istotny, gdyż pozwala na rozdzielenie majątku spadkowego zgodnie z porozumieniem między spadkobiercami.

Dział spadku - niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem, który jest wymagany przy działu spadku, jest dokument stwierdzający prawo do dziedziczenia, taki jak akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dodatkowo, każdy ze spadkobierców musi przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), a nadto zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadków i darowizn, potwierdzające, że nastąpiło zwolnienie podatkowe, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony albo że podatek uległ przedawnieniu. W przypadku, gdy dział spadku obejmuje nieruchomości, konieczne jest dostarczenie numeru księgi wieczystej oraz dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości

Procedura działu spadku u notariusza

Dział spadku rozpoczyna się od zgłoszenia przez spadkobierców chęci dokonania podziału majątku w kancelarii notarialnej. Notariusz Izabela Bajzert, na podstawie zgromadzonych dokumentów, ocenia prawo do dziedziczenia oraz prawny stan nieruchomości. Następnie, w obecności wszystkich zainteresowanych stron, sporządza akt notarialny działu spadku, który określa, jakie składniki majątkowe przypisane zostaną poszczególnym spadkobiercom. Wszystkie strony aktu muszą wyrazić zgodę na jego warunki, co jest zapewnieniem, że podział odbywa się w sposób sprawiedliwy i zgodny z wolą uczestników.

Koszty związane z działem spadku

Koszty działu spadku u notariusza zależą od wartości podzielonego majątku oraz skomplikowania procesu prawnego. Obejmują one taksę notarialną, ustalaną indywidualnie. Dodatkowo, mogą występować opłaty sądowe za zmiany w księdze wieczystej i inne opłaty administracyjne. Warto także pamiętać o potencjalnych kosztach związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który naliczany jest w przypadku gdy umowa działu spadku zawiera elementy odpłatne.

Dla dokładnych informacji na temat przewidywanych kosztów, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z kancelarią Notariusz Izabela Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim. Notariusz Bajzert udzieli szczegółowych informacji na temat wszystkich opłat podczas rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej, co pozwoli na lepsze przygotowanie się do procesu działu spadku.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: